قیمت محصولات مبلمان کمجاچوب بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.