تشک پروفشنال

همسان سازی آناتومی بدن فرد با تشک کاهش نقاط فشار بر بدن از جمله شانه کفل و پاشنه جلوگیری از چرخیدن و غلت زدن اضافی از خصوصیات بارز تشک پروفشنال است

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است