تشک سنترال

از خصوصیات بارز تشک سنترال افزایـش گـردش هـوا در دیـواره تشـک میباشد

قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.