تشک بایومدیکال

از خصوصیات بارز تشک بایومدیکال همســان ســازی آناتومــی بــدن فـرد بـا تشـک می باشد

قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.